Описание

Търговското и облигационното право са особено важни отрасли в съвременните правни системи. Те подсигуряват нормалното функциониране на пазарната икономика, основаваща се на свободната стопанска инициатива, която се реализира именно посредством посочените юридически механизми.

Какви дейности регулира търговското право?

  • Дружествено право

Приложното поле на търговското право обхваща на първо място учредяването и регистрацията на търговци – дружества с ограничена отговорност (ООД), акционерни дружества (АД), еднолични търговци (ЕТ) и др. Правилата за търговските дружества имат сходства с тези, касаещи юридическите лица с нестопанска цел. Ето защо бих могъл да предоставям консултации както на търговци, така и на т.нар. неправителствени организации.

В рамките на този отрасъл адвокатите също така разработват и актуализират правната документация на юридическите лица – учредителни актове, устави, дружествени договори и т.н.. Тук спадат и дейностите по подготовка и вписване в Търговския регистър на промени в правния статус на дружествата – например увеличение и намаляване на капитала, прехвърляне на акции и дружествени дялове, промяна на фирменото наименование, адреса на управление, предмета на дейност и т.н. Това са процедури, които са от голямо значение за функционирането на всяко предприятие, и за ефективната реализация на които бих могъл да се погрижа.

  • Спорове между акционери/съдружници

Особено деликатен аспект на търговското право, във връзка с който аз бих могъл да Ви съдействам, е разрешаването на спорове, възникващи между съдружници и акционери – например при незаконосъобразно проведено общо събрание. Следва да имате предвид, че възможността за защита на правата на членовете на дружества е ограничена с много кратки и окончателни срокове (например 14 дни). Т.е., ако имате съмнение, че правата Ви като акционер или съдружник са нарушени, трябва незабавно да се свържете с адвокат.

  • Регистърни производства

Не по-малко важни от споровете между съдружници (а всъщност и свързани с тях) са производствата пред Търговския регистър. След като незаконно извършените промени в дружеството веднъж са вписани в регистъра (а това може да се случи буквално за часове), защитата срещу тях става още по-сложна. Но дори „безконфликтните“ производства пред Търговския регистър (например смяна на адрес) изискват компетентно адвокатско съдействие, така че да бъдат съобразени всички изисквания на закона и съществуващата административна и съдебна практика. Богатият ми опит в тази сфера, ще Ви даде възможност да предотвратите, съответно разрешите потенциалните проблеми и рискове.

  • Търговски договори

Договорните отношения между търговци също изобилстват от специфики, изразяващи се в самостоятелен режим, отличаващ се от общото облигационно право (вж. по-долу). Т.е. качеството търговец може да Ви предостави предимства или да усложни положението Ви в зависимост от спецификата на казуса и с оглед на това коя е насрещната страна по договора. При нужда бих могъл да установя и да Ви разясня тези нюанси спрямо особеностите на Вашата ситуация.

Какви дейности регулира облигационното право?

Облигационното право е отрасъл с по-общо приложение, като неговите правила важат както спрямо търговците, така и по отношение на останалите субекти, участващи в икономическия оборот. То, най-общо, урежда възникването, съдържанието и прекратяването на правата и задълженията, обвързващи частните субекти.

  • Договорни задължения

Особено важна функция на облигационното право е уредбата на взаимоотношенията, възникващи между частните субекти във връзка със сключени между тях договори - например за наем, заем, покупко-продажба, дарение и др. Тук от значение са въпроси, касаещи преценката кога се счита за сключен, изменен или прекратен даден договор. А също - какви практически задължения произтичат от често пъти абстрактните юридически текстове и т.н.

Главна задача на юриста с опит в облигационното право е да състави договорни текстове, които в пълнота да гарантират интересите на клиента му. Това изисква не само юридическа подготовка, но и разбиране за практическите реалности, от които зависи изпълнението на договорните клаузи. Не подценявайте тези специфики и се свържете с мен, за да подготвя договор, който ефективно да гарантира правната Ви позиция.

  • Извъндоговорни задължения

Към облигационните институти спадат и извъндоговорните източници на задължения – непозволено увреждане и неоснователно обогатяване.

Непозволено увреждане (деликт) е налице, когато един субект причини вреда на друг, без между тях да съществува договор. Типична хипотеза на такава ситуация е увреждането на недвижим имот поради невниманието на съсед, който не се погрижил да спре теч в своето жилище. Договор между причинилия и претърпелия вредата няма, но такъв не е и нужен – по силата на закона лицето, виновно за повредата, трябва да заплати щетите. Най-често пъти обаче доказването и реализацията на такъв тип отговорност преминава през съдебна процедура, в рамките на която аз мога да Ви представлявам.

Интересен аспект на деликтното право е ситуацията, при която имущество (напр. кола) или дори здравето на гражданин е увредено от некачествената държавна или общинска инфраструктура (неподдържани тротоари, пътни настилки или дървесна система) – в този случай увреденият има право на иск срещу държавата или общината. В подобни ситуации адвокатската помощ е още по-наложителна, доколкото институциите разполагат със значителен юридически ресурс – задълбочено познаване на нормативната уредба, екип от юрисконсулти и т.н.

Извъндоговорен източник на задължение е и т.нар. неоснователно обогатяване в различните му хипотези. Така например, ако се окаже, че един договор е нищожен, всичко платено по него се оказва дадено без основание и трябва да бъде върнато. Също така – ако едно лице е получило парична сума и не е в състояние да установи причината за това (договор или обезщетение за непозволено увреждане), то страната, която е платила, може да твърди, че е налице неоснователно обогатяване и да си поиска парите обратно. Макар и на пръв поглед да звучат екзотично, такива хипотези не са изключение - спомнете си колко пъти сте изпращали или получавали банкови преводи с основание "захранване на сметка" и без повече разяснения. Страната, изпратила превода, може да поиска обратно парите си и ако не установите действителната причина за превода, ще трябва да ги възстановите. Ако се окажете в подобна ситуация, не се колебайте да се свържете с мен. 

свържете се с мен Вземете консултация!