Описание

Правото на интелектуална собственост е събирателно понятие, отнасящо се до множество видове обществени отношения като например:

• авторско право;

• закрила на изобретения и полезни модели (патентно право);

• дизайни;

• търговски марки и географски означения;

• търговски/промишлени тайни (според някои класификации).

Сред услугите, които мога да предложа в тези сфери, е например анализът на възможностите за използване на дадено произведение, защитено от авторското право. Т.е. да преценя дали изобщо произведението се ползва със закрила, какъв е нейният обем и срок, съответно да Ви представлявам в евентуалните разговори с титуляря на правото с цел избягване на юридически конфликти. Бих могъл да изготвя и консултирам договори за използване на произведението (вкл. издателски договори) – както от гледната точка на авторите, така и на лицата, заинтересовани от използване на произведението.

Предоставям консултации и по авторскоправни въпроси, касаещи дигиталната среда – например допустимите хипотези на използване на т.нар. хиперлинкове, отнасящи се до препубликуване на защитено съдържание, първоначално качено на друга интернет страница.

Авторското право регулира и закрилата на компютърни програми. Бих могъл да консултирам или изготвя договори за разработване, съответно използване на компютърни програми, а също да обезпеча процеса по дистрибуция на софтуерния продукт от правна гл.т.

В случай че констатирате нарушение на Вашата интелектуална собственост, можете да ми възложите да изготвя предупредително писмо, а, ако то не даде ефект, да предприема действие за защита на правата Ви пред съда, прокуратурата или друг правоприлагащ орган.

Предоставям становища в областта на патентното право и закрилата на дизайни, включително във връзка с изготвяне на т.нар. лицензионни договори, уреждащи използването на защитения обект.

Оказвам съдействие във връзка с регистрация и продължаване на срока на защита на търговски марки, а също така бих могъл да извърша проучване дали с използването на определена марка (включително като фирмено наименование на предприятието Ви) не нарушавате чужди права, което би Ви изложило на сериозен правен риск.

Мога да предоставя консултации и в областта на защитата на търговските и промишлените тайни. Например да изготвя вътрешнофирмена документация, уреждаща режима на защита на информацията, съответно да организирам юридическа защита при риск или ефективно накърняване на търговската тайна.

свържете се с мен Вземете консултация!