Описание

Трудовото право е сфера, която засяга огромна част от обществото, защото регулира ежедневна дейност за милиони хора – предоставянето на работна сила срещу заплащане.

Характерно за трудовото право в България е неговата свръхрегулация и изключително засилената защита (поне на формално равнище) на работниците и служителите. Тези особености са отглас от епохата на комунизма, в която е приет все още действащият, макар и с множество изменения Кодекс на труда от 1986 г. Независимо от промените в страната, държавният контрол и санкционна дейност в областта продължават да са особено интензивни – това изисква трудовоправните казуси да се консултират с адвокат с опит и експертиза в подобни случаи.

Трудовото право урежда на първо място условията за възникване на правоотношението между работодателя и служителя. В тази връзка бих могъл да Ви консултирам относно необходимите документи за сключване на трудовия договор, неговото задължително съдържание и възможните модификации на условията му. Мога да прегледам и евентуално изменя договора както с оглед интереса на работодателя, така и предвид правата на служителя – в зависимост от това кой от тях е моят възложител.

Друг въпрос, често изникващ в работните отношения, е този относно размера и реда за използване на отпуск от служителя. Конфликтните хипотези тук са разнообразни – възможно е работодателят да не разрешава използването или напротив да опитва да принуди служителя да използва своя отпуск. В такива ситуации засегнатата страна трябва да се обърне към адвокат, който да анализира случая и да предложи решение съобразно приложимите нормативни актове.

Най-същественият елемент от трудовото правоотношение е, разбира се, възнаграждението. Основният юридически проблем в тази връзка е евентуалната липса на плащане. Но въпроси могат да изникнат и относно начисляването и структурата на заплатата. В практиката си съм попадал на примери, в които работодателят с години не начислява, съответно и не заплаща допълнителното възнаграждение за т.нар. „прослужено време“, макар това право на служителя да следва директно от закона и да не зависи от уговорките в трудовия договор. Не са редки и случаите, в които работодателят не плаща възнаграждение за положения извънреден труд или го заплаща в по-нисък от дължимия размер.

Особено конфликтни са отношенията, възникващи във връзка с контрола върху трудовата дисциплина. От една страна, работодателите са силно ограничени от множество формалности, които трябва да спазят, ако желаят да наложат дисциплинарно наказание. От друга, не са редки случаите, в които дисциплинарното производство се използва, за да придаде юридическа форма на иначе непозволен натиск върху служителя – например да подаде молба за напускане. Както се разбира от посоченото, в подобни ситуации както работодателят, така и засегнатият служител се нуждаят от адекватна адвокатска помощ, на която можете да разчитате, ако ме потърсите.

Прекратяването на трудовия договор също води до юридически усложнения. Възможностите на работодателя да уволни служител са поставени в зависимост от множество нормативни изисквания. Пропускът на привидно малозначителни подробности може да направи уволнението незаконно и служителят да осъди предприятието. Начинът на приключване на трудовото правоотношение съвсем не е без значение и за самия служител. Така например обемът на неговите социални права като безработен е пряко зависим от основанието, на което договорът е прекратен. Най-общо, ако инициативата за прекратяването е дошла от служителя, той ще получава обезщетение за безработица в намален размер и за по-кратък период.

Както може да се предположи от гореизложеното, често пъти трудовоправните казуси стигат до съдебната зала. Препоръчително е да се обърнете към адвокат във връзка с всяко съдебно дело, което водите, но, когато става дума за трудово право, това е още по-наложително, защото тези спорове се отличават с някои процесуални специфики (например по-кратки давностни срокове), които трябва бъдат взети предвид.

Трудовата миграция урежда правилата, при които чуждестранни граждани се допускат до българския трудов пазар. Особено популярна в последните години е т.нар. „Синя карта на ЕС“. Този документ предоставя възможност на висококвалифицирани служители, които не са граждани на ЕС, да придобият право на пребиваване и работа в България. При определени условия членовете на техните семейства също може да получат такива права. Освен „синята карта“ съществуват и други процедури, позволяващи достъп до българския пазар на труда. Всички те се характеризират с необходимостта да се съобразяват разнообразни изисквания както на миграционното, така и на трудовото право. Т.е. става дума за една сложна юридическа материя, в която се нуждаете от помощта на надежден адвокат с опит, а аз мога да Ви предоставя точно това.

свържете се с мен Вземете консултация!