Описание

Процесуалното представителство е юридическа дейност, която обикновено започва да се реализира, когато опитите за доброволно разрешаване на правния спор са се оказали неуспешни. Процесуално представителство може да се извършва и в ситуации, в които още не е възникнал правен спор – например можете да упълномощите адвокат да ви представлява в производството по издаване на административен акт от общината.

При всички положения обаче спрямо т.нар. процесуални действия се прилага система от строги правила, уреждащи формата, съдържанието, начина на извършване и, особено важно, сроковете за реализиране на действията. Съобразяването на всички тези изисквания се оказва практически невъзможно за неспециалист – ето защо в такива случаи е силно препоръчително да потърсите адвокат с експертиза в процесуалното представителство като мен.  Нещо повече – има хипотези, в които законът в България изисква задължително участие на адвокат – например при подаване на касационна жалба във Върховния касационен съд.

Сред дейностите по процесуално представителство са образуването и воденето на т.нар. заповедно или на исково производство, чрез които се цели събиране на вземания или защита на други накърнени права. Още на етапа на инициирането им е необходимо да се вземат предвид множество изисквания, без спазването на които съдът изобщо няма да разгледа исканията. Но дори исковата молба да отговаря на формалните предпоставки, ако фактическото и правно положение не е ясно изложено, твърде вероятно е производството да завърши негативно за иницииралата го страна. Същото важи и за ответника – необходимо е отговорът на исковата молба да съдържа всички релевантни възражения и доводи, така че искът да бъде отхвърлен.

Изключително важно за съдебните (а и за административните) производства е спазването на процесуалните срокове. Пропускането на определен срок може да има много тежки последици – включително да доведе до това един иначе основателен иск да бъде отхвърлен, съответно неоснователният да бъде уважен.

Т.е. от гореизложеното се вижда, че участието на адвокат се оказва необходимо дори само за да гарантира, че няма да изгубите делото на чисто формални основания. Но твърде често неговата роля става още по-съществена, когато позициите на страните са „изравнени“ и е трудно за съда да прецени чии твърдения са наистина основателни. В подобна ситуация трябва да разполагате с адвокат с голямо внимание към детайла и дълбоко познание на тенденциите в съдебната практика. Това са качества, които мога да Ви предоставя, ако се обърнете към мен. Понякога адекватното цитиране на едно или няколко решения на Върховния касационен съд може да обърне становището на първоинстанционния или второинстанционния съд във Ваша полза. Но за целта е нужен адвокат, който да издири тази съдебна практика и да я приложи по делото в точния момент и по подходящ начин.

Добрият адвокат, на следващо място, ще може да прецени кои от доказателствата, с които разполагате, да представи по делото и, не по-малко важно, кои от тях да не представя – ако те могат да разколебаят позицията Ви. Ще Ви посъветва дали да се извършва разпит на свидетели. Ако другата страна доведе такива, Вашият адвокат може да успее да изобличи тяхната евентуална пристрастност, съответно липсата им на преки впечатления за конкретния казус.

Дори ако производството не се развива във Ваша полза, наемането на адвокат може да Ви донесе ползи. Той може да предприеме действия, с които да намали загубите Ви или да опита да договори спогодба. Добрият адвокат също така ще възрази, ако колегата му от другата страна претендира силно завишен хонорар и ще поиска съдът да го намали, така че да не бъдете натоварени и с този разход.

След завършване на съдебната фаза, идва моментът за изпълнение на решението, в който етап отново Ви е нужен квалифициран адвокат. Той може да опита да се договори с другата страна да извърши плащането без последващо забавяне. Най-често това обаче не се случва и тогава ще е нужно да се образува изпълнително дело пред частен съдебен изпълнител (ЧСИ). Изпълнителното производство също изобилства с процесуални специфики и е твърде сложна материя за неспециалист. Ето защо както за кредитора, така и за длъжника е много важно да потърсят адвокат, който да защитава правата им пред ЧСИ.

свържете се с мен Вземете консултация!