Клауза за автоматична актуализация на цената по договор


Как бихте могли да подготвите своя договор за евентуални изменения в икономическата ситуация?

Ръстът на инфлацията и цялостното влошаване на икономическия климат в последно време поставят на дневен ред въпросът за актуалността на цената или възнаграждението при редица договори. Може да става дума за дългосрочни договори за наем или такива за предоставяне на услуги, чиято реализация изисква продължително време (например строителство). В подобни случаи няколко години или едва няколко месеца могат да превърнат един изначално изгоден договор в разорителен за някоя от страните по него.

Правото разполага с инструментариум да реши или поне смекчи подобни проблеми. За целта е необходимо обаче преди сключване на договора да се консултирате с квалифициран адвокат, който да предвиди съответните юридически механизми.

Често срещаният подход е предвиждането на т.нар. клауза за индексиране на цената. При подписването страните се съгласяват, че възнаграждението по договора ще бъде периодично актуализирано посредством избран от тях коефициент. Критерият за актуализиране може да е различен спрямо спецификата на договора и интересите на страните. Цената за изграждане на дадена сграда може да бъде поставена в зависимост от индекс, който отразява промените в съответния пазар – например поддържания от Eurostat индекс на разходите за строителство (construction cost index - CGI).

По-универсален и вероятно затова по-често използван критерий за индексация е размерът на инфлацията. Освен това инфлационните промени са по-осезаеми включително за неспециалисти, което прави този метод за индексиране на цената по-разбираем, което естествено води до по-нисък риск от последващ правен спор.

Не е достатъчно в договора бланкетно да се посочи, че цената ще се актуализира съобразно даден индекс – бил той инфлация или друг. Удачно е също така да се посочи кой източник за информация страните ще считат за меродавен при изчисляване на индексацията. Тук отново се проявява едно предимство на размера на инфлацията като такъв критерий – повечето държави поддържат официална и общодостъпна инфлационна статистика. В България Националният статистически институт /НСИ/ периодично публикува такива данни на интернет страницата си.

Освен да изберат индекс и да се определи източникът, от който ще се извлича информация за него, страните трябва да предвидят и самият начин на индексиране. Следва да се посочи кога цената ще се актуализира – еднократно или на определени периоди. Може би най-същественото: трябва да се посочи формулата, по която ще се актуализира възнаграждението. Например може да се предвиди, че цената ще се актуализира ежегодно в края на м. октомври, като тя ще се увеличава с процент, съответен на процента на инфлацията за дадения период.

Както се подразбира, при наличие на съгласие, може да се постигне договорка за актуализиране на цената не само във възходяща посока. Ако страните се разберат, може да се предвиди, че ако има дефлация, възнаграждението ще се индексира с „отрицателния“ процент инфлация – т.е. ще намалява.

За да има практически смисъл от клаузата за актуализиране на цената, е важно изрично да се посочи, че промяната ще настъпва „автоматично“ на база промените в размера на избрания критерий. Т.е., че няма да е необходимо допълнително съгласие между страните – защото ако такова е предвидено, договорката за актуализиране остава изцяло пожелателна и безсмислена – насрещната страна няма да има никакъв интерес да се съгласява на увеличение на цената, ако може да го предотврати.

Както всеки друг елемент на договора, така и клаузата за актуализиране на цената трябва да бъде внимателно формулирана, така че да се избегнат последващи правни спорове и възможност за превратно тълкуване. Затова, ако считате, че икономическата конюнктура може да повлияе сериозно върху Вашия договор, не се колебайте да се свържете с адвокат, който да Ви окаже необходимото съдействие.

Настоящата статия изразява лично становище на автора, което разяснява принципни и хипотетични положения - т.е. изразените позиции не следва да се считат за приложими във всеки конкретен казус. Ето защо текстът не представлява и не следва да се възприема като правна консултация. Ако се нуждаете от такава, можете да се свържете с мен на e-mail адрес: [email protected] .

За контакт Имате нужда от консултация? Получете консултация от тук.