Правила за ползване

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА
www.ognyanyankov.com  


I. Обща информация

1.1. Уебсайтът www.ognyanyankov.com (наричан по-долу за краткост „Уебсайта“) представлява професионален интернет портал на адв. Огнян Янков (наричан по-долу за краткост „адв. Янков“). На Уебсайта можете да намерите информация за квалификацията, опита и професионалната дейност на адв. Янков, както и данни за контакт с него, а също да получите достъп до материалите, публикувани на Уебсайта (наричани по-долу за краткост „Ресурси“).

1.2. Данни за адв. Янков:

име: Огнян Костов Янков

населено място на практикуване: София/Пловдив, Република България

e-mail: [email protected] 

тел: +359878787488

адвокатска колегия: Пловдив

личен номер на адвокат: 1900159540

Адв. Янков притежава адвокатска правоспособност, придобита по реда на българския Закон за адвокатурата, като е вписан в Адвокатска колегия - Пловдив, а Адвокатски съвет - Пловдив е органът, осъществяващ контрол върху дейността му.

II. Приложимост

2.1. Настоящите правила за ползване (наричани по-долу за краткост „Правилата“) уреждат отношенията по повод използването на Уебсайта, възникващи между Вас като посетител на уебсайта и адв. Янков като лице, което го поддържа и оперира.

2.2. Следва да се запознаете с тези Правила, преди да започнете да използвате Уебсайта. Това е така, защото със зареждането и използването на Уебсайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързан с настоящите Правила и всички последващи промени в тях и се задължавате да ги спазвате. Ако не сте съгласни с настоящите Правила или с някой от останалите документи в секция „Правни“ на Уебсайта, то следва да преустановите използването на Уебсайта.

2.3. Не е изключено Уебсайтът да съдържа връзки и/или препращания (линкове) към други интернет страници и/или ресурси (наричани по-долу за краткост „Външни ресурси“). В такива случаи следва да имате предвид, че настоящите Правила НЕ се прилагат за тези Външни ресурси – т.е., преди да започнете използването им, е необходимо да се запознаете с приложимите за тези Външни ресурси правила за ползване, общи условия, правила за защита на личните данни и др. правни документи. Адв. Янков не предоставя каквито и да е гаранции и не носи каквато и да е отговорност във връзка с използването на Външни ресурси от Ваша страна – т.е. приема се, че, след активиране на съответната връзка/препращане (линк), Вие достъпвате и използвате тези Външни ресурси по собствено желание и на собствен риск.

2.4. Настоящите правила, макар и да са независими по правното си действие, следва да се четат и прилагат заедно с останалите документи в секция „Правни“ на Уебсайта.

III. Характер на предоставяната информация

3.1. Всяка информация, съдържаща се в Ресурсите на Уебсайта (включително но не само статии и материали с правна тематика), има общ и информативен характер, не е свързана с конкретен правен казус и в този смисъл НЕ представлява юридически съвет или консултация. Това означава, че Ресурсите на Уебсайта представляват лично мнение на адв. Янков, което НЕ трябва да се счита и третира за правен съвет и/или консултация.

3.2. Публикуваната на Уебсайта информация не цели и не предоставя изчерпателност. Възможно е някои подробности да не са предоставени умишлено, т.к. засягат интересите на други лица. В този смисъл не се препоръчва на ползвателите на Уебсайта да предприемат каквито и да е действия, основаващи се на информация, достъпна на Уебсайта, без първо да потърсят адвокатско съдействие. За да получите действителен правен съвет и/или консултация, е необходимо да се свържете с адв. Янков по един от посочените в Уебсайта начини, за да бъде извършено проучване на конкретния Ви казус.

3.3. Адв. Янков не предоставя каквито и да е гаранции по отношение на изчерпателността, относимостта и актуалността на Ресурсите, публикувани на Уебсайта. Следва да се има предвид, че всички Ресурси на Уебсайта се отнасят към обстоятелствата и юридическия контекст, които са били актуални към датата на публикуване на Ресурсите.

3.4. Потребителите използват Ресурсите, публикувани на Уебсайта, по свое усмотрение и изцяло носят отговорност за последиците от начина, по който са употребили информацията. Потребителите не могат да държат адв. Янков отговорен по какъвто и да е начин и на каквото и да е основание за употреба на Ресурси от Уебсайта, без да са поискали и получили неговото разрешение, разяснение и съдействие за въпросната употреба.

IV. Ограничаване на отговорността

4.1. Адв. Янков не поема никаква отговорност и не носи такава за каквито и да било вреди (включително пропуснати ползи и независимо дали вредите са били предвидими или не), произтичащи от договор, непозволено увреждане, нарушение на законово задължение или възникнали по друг начин във връзка с:

  • използването на каквато и да е информация, мнения, съдържание и/или други Ресурси, съдържащи се на този Уебсайт;
  • прекъсване или забавяне на достъпа до Уебсайта, използване или невъзможност за използване или достъп до Уебсайта;
  • употреба на Уебсайта и неговите Ресурси по какъвто и да е друг начин, макар да не е изрично упоменат тук.

4.2. Адв. Янков не носи отговорност и за каквито и да е вреди, причинени на Вашия компютър/друго информационно устройство, компютърни програми, платформи, данни или други материали, които вреди са свързани пряко или косвено с използването Уебсайта.

4.3. Адв. Янков не носи отговорност за каквито е да е вреди, описани в горната точка, които са възникнали при употребата на Уебсайта, вследствие на намеса на зловреден софтуер и/или атака (вируси, malware, spyware, хакерски атаки и т.н.). В случай че забележите подобни активности при употребата на Уебсайта, сте длъжни незабавно да уведомите адв. Янков ([email protected]), за да предприеме действия по преустановяване на активностите и защита на Уебсайта.

V. Интелектуална собственост

5.1. Правата върху всички обекти на интелектуална собственост, налични в Уебсайта, включително, но не само: текстове, снимки, визуални изображения, марки, дизайни, бази данни, кодове на компютърни програми и др. софтуер, са обект на закрила съгласно националното, европейското и международното законодателство в областта на закрилата на интелектуалната собственост.

5.2. Правата на интелектуална собственост, описани в горната точка, са:

  • собственост на адв. Янков;

или

  • собственост на други лица, като използването на Уебсайта им се извършва на основание съгласието на тези лица или съобразно „лицензите“, под които съответният обект на закрила е публикуван.

5.4. В случай че ползвател на Уебсайта или което и да е друго лице счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени чрез използването на обекти на интелектуалната собственост на Уебсайта, той следва незабавно да уведоми адв. Янков с електронно писмо, адресирано до следния e-mail адрес: [email protected] . Уведомлението следва да съдържа точно идентифициране на обекта, за който се твърди, че се използва в нарушение на права на интелектуална собственост, посочване на лицето или лицата, чиито права на интелектуална собственост се твърди, че са нарушени, и основанието, на което тези лица са станали носители на съответните права, а също и информация за контакт със засегнатото лице. След получаване на уведомление съгласно предното изречение, адв. Янков ще установи контакт с лицето, отправящо претенциите, с цел изясняване на ситуацията и уреждане на отношенията по повод използването на съответния обект на интелектуална собственост.

5.4. Обектите на интелектуална собственост, използвани в Уебсайта и описани в т. 5.1., не могат да бъдат употребявани от други лица освен след изричното писмено разрешение на адв. Янков или на съответните титуляри на правата на интелектуална собственост.

5.5. Без изрично съгласието на адв. Янков посочените в т. 5.1. обекти на интелектуална собственост могат да се използват единствено чрез предоставяне на връзка (линк) към Уебсайта при ясно упоменаване, че Ресурсите, към които се предоставя връзка, са част от Уебсайта, и по начин, който не оставя съмнение относно принадлежността на правата на интелектуална собственост (т.е. авторството). В случаите по предното изречение, предоставянето на връзка (линк) към Уебсайта следва да се извършва по начин, който не нарушава законодателството, добрите нрави или права на други лица, както и при наличие на яснота, че предоставянето на връзка (линк) не манифестира каквато и да е свързаност между лицето, предоставящо връзката, съответно неговите позиции, мнения и поведениe, от една страна, и самия Уебсайт или адв. Янков, от друга.

VI. Защита на личните данни

6.1. По отношение на обработката на лични данни настоящите правила препращат към Политиката за поверителност, публикувана на Уебсайта – т.е. разпоредбите на посочената политика, касаещи обработката на данните на потребителите, използващи Уебсайта, се считат за неразделна част от настоящите правила.

VII. Други

7.1. Ако някоя от клаузите на настоящите Правила се окаже недействителна, това не води до недействителност на Правилата като цяло или на други клаузи от тях. В такъв случай недействителната клауза бива заместена от повелителните норми на закона, а, ако такива липсват, то Правилата се прилагат без недействителната клауза.

7.2. По всички неуредени от настоящите Правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

7.3. Всички спорове, които евентуално биха възникнали във връзка с настоящите Правила трябва да бъдат разрешавани по доброволен път, като за целта по всяко време може да се обърнете към адв. Янков ([email protected]). Ако разрешаването на спора чрез споразумение се окаже невъзможно, то компетентни са съдилищата в гр. София, Република България.

7.4. Настоящите Правила могат да бъдат едностранно изменяни и допълвани от адв. Янков, като в такъв случай актуализираният текст на Правилата ще бъде своевременно публикуван на Уебсайта и ще се счита за приложим от датата на публикуването му. Потребителите на Уебсайта са длъжни редовно да проверяват съдържанието на Правилата и да следят за промени и допълнения. За яснота се посочва, че настоящата версия на Правилата е публикувана на 15.04.2022 г.


За контакт Имате нужда от консултация? Получете консултация от тук.