Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА УЕБСАЙТА
www.ognyanyankov.com


I. Обща информация и приложимост

1.1. Настоящата политика за поверителност (наричана по-долу "Политиката") се прилага за уебсайта www.ognyanyankov.com (наричан по-долу "Уебсайтът"), който е професионален интернет портал на адв. Огнян Янков (наричан по-нататък "адв. Янков"). В нея е обяснено как и какви лични данни се обработват, за да може Уебсайтът да бъде достъпен и да функционира.

1.2. Моля, имайте предвид, че ако споделите Уебсайта във външни мрежи (напр. Facebook, Twitter, LinkedIn) или последвате връзка към друг сайт, по отношение на Вас ще се прилагат правилата за поверителност и другите политики на тези външни мрежи/сайтове и следователно настоящата политика няма да бъде приложима към Вашите действия там.

1.3. Информация за адв. Янков:

име: Огнян Костов Янков

e-mail: [email protected]  

II. Информация относно обработването на данни при използването на Уебсайта

2.1. Обобщение

2.1.1. В този раздел ще намерите информация за обработката на лични данни, когато използвате Уебсайта.

2.2. Цел на обработката на данните

2.2.1. Вашите лични данни се използват, за да:

а) Ви бъде предоставен Уебсайта (“данни за трафика” – напр. Вашия IP адрес) и

б) се гарантира сигурността на Уебсайта.

2.3. Срок на съхранение на данните

2.3.1. Данните за трафика не се съхраняват за поддръжката на Уебсайта.

2.3.2. Данните от дневника за сигурността (които например се събират в случай на инцидент) се изтриват в рамките на период, който е разумно необходим за разследването и решаването на проблема със сигурността. В изключителни случаи такива данни могат да се съхраняват за по-дълъг период - например, когато е необходимо блокиране на определен IP адрес.

2.4. Правно основание за обработката на данните

2.4.1. Данните за трафика се обработват въз основа на Вашето съгласие за достъп и използване на Уебсайта.

2.4.2. Данните от дневника за сигурността се обработват въз основа на законния интерес на адв. Янков за гарантиране на сигурността на Уебсайта.

2.5. Наличие на други получатели и прехвърляне в трети страни

2.5.1. Личните данни, получени за целите на достъпа и поддръжката на Уебсайта, по принцип не се споделят с други получатели. Изключение от този принцип може да настъпи само ако адв. Янков е законово задължен да сподели данните.

2.5.2. Личните данни не се предават на трети държави извън ЕС/ЕИЗ.

2.6. Бисквитки

2.6.1. Уебсайтът използва само строго необходими бисквитки. Научете повече за тях в нашата Политика за бисквитките.

III. Информация относно обработването на данни при използването на формуляра за контакт на Уебсайта

3.1. Обобщение

3.1.1. В този раздел ще намерите информация за обработката на лични данни, когато използвате формуляра за контакт на уебсайта, за да се свържете с адв. Янков.

3.2. Цел на обработката на данните

3.2.1. Вашите лични данни се използват, за да може адв. Янков да влезе в контакт с Вас и евентуално да отговори на Вашите въпроси.

3.3. Срок на съхранение на данните

3.3.1. Получените съобщения се съхраняват за период от време, който е разумно необходим за отговор на Вашите въпроси и за структуриране на професионалния архив на адв. Янков.

3.4. Правно основание за обработката на данните

3.4.1. Съобщенията се обработват въз основа на Вашето съгласие при изпращане на съобщение до адв. Янков чрез формуляра за контакт. Понякога обработката на тези съобщения се извършва въз основа на законовия интерес или задължение на адв. Янков да съхранява комуникацията за своя професионален архив.

3.5. Наличие на други получатели и прехвърляне в трети страни

3.5.1. Личните данни, получени вследствие на използването от Ваша страна на формуляра за контакт на Уебсайта, по принцип не се споделят с други получатели. Изключение от този принцип може да настъпи само ако адв. Янков е законово задължен да сподели данните.

3.5.2. Личните данни не се предават на трети държави извън ЕС/ЕИЗ.

IV. Вашите права във връзка с обработката на данни

4.1. Във връзка с обработката на Вашите данни имате следните права:

4.1.1. правото на достъп до и коригиране или изтриване на личните данни;

4.1.2. правото да възразите срещу и ограничите обработването на личните данни;

4.1.3. правото на преносимост на данните;

4.1.4. правото да оттеглите съгласието си за обработка на личните данни (когато данните се обработват единствено на основание Вашето съгласие);

4.1.5. правото да подадете жалба до Вашия местен орган за защита на данните. Дейността на адв. Янков във връзка с обработката на лични данни се регулира от българската Комисия за защита на личните данни.

4.2. Можете да научите повече за горепосочените права и за ситуациите, в които можете да ги упражните, като прегледате внимателно чл. 15 - чл. 22 от GDPR.

4.3. Ако искате да упражните някое от правата си във връзка с Вашите данни, обработвани съгласно настоящата политика за поверителност, моля, свържете се с адв. Янков на този електронен адрес: [email protected].

V. Други

5.1. Ако някоя от клаузите на настоящата Политика се окаже недействителна, това не води до недействителност на Политиката като цяло или на други клаузи от нея. В такъв случай недействителната клауза бива заместена от повелителните норми на закона, а, ако такива липсват, то Политиката се прилага без недействителната клауза.

5.2. За всички неуредени от настоящата Политика въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

5.3. Всички спорове, които евентуално биха възникнали във връзка с настоящата Политика трябва да бъдат разрешавани по доброволен път, като за целта по всяко време може да се обърнете към адв. Янков ([email protected]). Ако разрешаването на спора чрез споразумение се окаже невъзможно, то компетентни са съдилищата в гр. София, Република България.

5.4. Настоящата Политика може да бъдат едностранно изменяна и допълвана от адв. Янков, като в такъв случай актуализираният текст на Политиката ще бъде своевременно публикуван на Уебсайта и ще се счита за приложим от датата на публикуването му. Потребителите на Уебсайта са длъжни редовно да проверяват съдържанието на Политиката и да следят за промени и допълнения. За яснота се посочва, че настоящата версия на Политиката е публикувана на 30.06.2022 г.

За контакт Имате нужда от консултация? Получете консултация от тук.