Описание

Вещното право регулира юридическите отношения, възникващи във връзка с притежаването, използването и прехвърлянето на вещи – както движими, така и недвижими.

Типична хипотеза, която този правен отрасъл урежда, е покупко-продажбата на МПС. Добре е договорът за покупко-продажба да бъде изготвен от адвокат – особено, ако стойността на автомобила или мотоциклета е значителна. Така например аз бих могъл да включа в условията на договора определени гаранции, които продавачът предоставя на купувача, а също да се погрижи получаването на цената от продавача да бъде подсигурено. Макар лизингът, съответно наемът на кола по-скоро да спадат към обхвата на търговското и облигационното право, тези договори също съдържат специфики, обусловени от правилата на вещното право.

Наследяването на вещи и недвижими имоти също е въпрос, по който бих могъл да Ви предоставя правна консултация и съдействие. При желание ще изготвя Вашето завещание, съответно ще организирам процедурата по отказ или приемане на наследството, което Ви се полага.

Нередки са случаите, при които възникват спорове и напрежение между съсобственици. Примерни точки на конфликт са тези относно това кой от съсобствениците да ползва имота, да получава доходите от него, съответно да заплаща разноските по поддръжката. Всички тези въпроси са правно уредени, като е необходимо адвокатът да съобрази конкретиката на случая спрямо постановките на закона.

Към вещното право спадат и казусите, свързани с т.нар. етажна собственост. Трудностите в отношенията между живущите в многофамилни сгради са добре известни и, за да спестите нерви и средства, най-добре е да се обърнете към юрист с опит в областта като мен.

Един от най-важните въпроси, уредени от вещното право, е този за придобиването на недвижим имот – например жилище. За съжаление често пъти купувачите под внушения на брокери и поради недостатъчна правна култура допускат сериозната грешка да НЕ се консултират с адвокат при покупката на жилище. Режимът на регистрация на собствеността в България е изключително усложнен и крие множество опасности. Има ситуации, в които купувачът заплаща сериозна сума пари и придобива апартамент само за да се появи след няколко месеца или години банка, която има ипотека върху жилището, за която купувачът не е знаел. При подобна ситуация банката изнася имота на публична продан, купувачът го губи и му остава единствено възможността да търси парите си от продавача, който може отдавна да ги е изхарчил или дори да е прекратил съществуването си – ако става дума за търговско дружество. Сериозна заблуда, битуваща в обществото е, че нотариусът провежда задълбочена проверка на историята на имота. Това не е така и нотариусът ще предприеме подобни действия единствено, ако това му е изрично възложено. В противен случай той просто изповядва сделката, без да е длъжен да проверява дали върху имота тежи ипотека, възбрана или друга тежест. А т.нар. история на имота е определяща за това какъв обем и дали изобщо придобивате права върху него. На следващо място трябва да държите сметка за факта, че нотариусът има задължение да е еднакво отдалечен от страните – т.е. той няма даде превес на Вашите интереси чрез включване на допълнителни гаранции или неустойки в нотариалния акт. Това може да стори единствено компетентен адвокат, когото сте наели с тази цел. Инвестицията в жилище често пъти е едно от най-важжните начинания в човешкия живот – затова не се колебайте да се обърнете към мен, за да Ви осигуря правна сигурност в този процес - както на етапа на сключване на предварителния договор, така и във връзка с нотариалния акт. Ако сте от страната на продавача, също е необходимо, адвокат да прегледа документите, така че да бъде гарантирано навременното получаване на пълния размер на продажната цена. Особено когато има банково финансиране, което е обвързано с множество усложнения и изисквания.

В случай че чужденец желае да придобие право на собственост върху имот в България, има допълнителни изисквания и забрани, които трябва да бъда съобразени - най-вече при придобиване на земеделска земя. 

В практиката не са редки и ситуации, при които строител желае да използва терен за построяване на сграда. Бих могъл да консултирам както строителя, така и собственика на терена с цел уреждане на техните взаимоотношения - чрез учредяване на право на строеж, сключване на договор за строителство, уреждане на обезщетението за собственика на земята (парично или под формата на обект в сградата) и т.н.

Имам експертиза и опит и в процедурата по издаване на нотариален акт за придобиване на недвижим имот по давност. Законът допуска да придобиете чужд недвижим имот, ако го владеете в продължение на 10 години (в някои случаи 5 години) и, най-общо казано, собственикът му не е предприел действия, с които да Ви се противопостави. Макар да звучи просто, процесът по придобиване е строго регламентиран и е необходимо да се докажат множество обстоятелства, за да се приеме, че сте станал собственик. Поради това следва да се обърнете към адвокат, който да проучи ситуацията и да оформи нужните документи, за да не се окажете в ситуация, в която, вместо да придобиете имота, трябва да плащате на собственика му – например съдебни разноски.

Не е изключено да се окажете от другата страна – т.е. не да опитвате да придобиете един имот, а някой да е „окупирал“ Вашия имот и да иска да го придобие по давност. В този случай трябва възможно най-бързо да намерите адвокат, който да инициира съдебно дело, за да защити правото Ви на собственост.

При определени хипотези държавата или общината могат да отчуждят имота Ви, независимо от съгласието Ви. Тази възможност, макар и по изключение, им е предоставена от закона. При подобна ситуация е нужно да потърсите адвокат на възможно най-ранен етап. От една страна, той ще може да направи съответните оспорвания, в случай че има пороци в провеждането на от процедурата. Ако тя е законно проведена, ще проследи дали определеното Ви обезщетение съответства на нормативно предвиденото и при нужда ще сезира съда.

Отдаването под наем на даден имот е по-скоро облигационен въпрос, който обаче съдържа и вещноправни аспекти. Договорните клаузи следва да са прецизно уредени, така че да осигурят запазването на състоянието на имота, а също да гарантират правата на наемателя, в случай на скрити недостатъци. Може да се окаже, че по отношение на имота, който сте закупил, има сключен договор за наем. В такъв случай на първо място трябва да се провери дали договорът е вписан в Имотния регистър. Ако има вписване, съобразно закона ще трябва да търпите наема до края на неговия срок. При подобна ситуация аз бих могъл да Ви съдействам, като разгледам внимателно договорните условия и опитам да намеря клауза, на основание на която да прекратите договора, или като вляза в преговори с наемателя, за да се постигне споразумение.

свържете се с мен Вземете консултация!