Описание

Административното право регулира държавното управление, както и юридическите отношения между институциите и гражданите.

Замисълът на този правен отрасъл е иманентно свързан с идеята за гарантиране на човешките права. И това е така, защото административното право поставя правомощията на публичните органи в определени граници и предотвратява опасността от упражняване на прекомерна държавна репресия спрямо гражданите. Не би било пресилено да се каже, че без ефективно административно правосъдие, няма правова държава и граждански свободи.

Всяко искане на гражданите или техните организации (търговски дружества, кооперации, фондации и т.н.), насочено към получаване на определена публична услуга, разрешение и/или съдействие от държавен или общински орган, се регулира от административното право. В рамките на подобно производство гражданите имат определени права, но и задължения – включително по отношение на оформянето на техните искания и предоставянето на относими доказателства. При неизпълнение на тези формалности е напълно възможно административният орган да откаже издаването на поискания акт (документ). Т.е., за да бъде искането до административния орган юридически обезпечено, е необходимо то да бъде консултирано от адвокат с опит в комуникацията с администрацията, с какъвто аз разполагам.

Не е изключена и друга хипотеза, която, за съжаление, е нерядко срещана в България. Гражданинът е изготвил надлежно своите документи, приложил е всички доказателства и е заплатил изискуемите такси, но въпреки това не получава отговор от администрацията в законоустановения срок. Държавният или общински орган нито издава поискания документ, нито се произнася с изричен отказ, респективно не дава указания какво още е необходимо, за да бъде изпълнено искането на заявителя. Правният термин за подобно поведени е „мълчалив отказ“. Т.е. административният орган на практика отказва да предостави поисканото съдействие, но не съобщава това изрично. В настоящото българско законодателство е предвидено, че подобно поведение може да бъде атакувано пред съда. Липсата на писмен административен акт прави тези производства много особени и затова е силно препоръчително те да бъдат инициирани и водени от опитен адвокат. В случай че попаднете в такава ситуация, не се колебайте да се обърнете към мен, за да преценя конкретния случай и евентуално да сезирам съда, за да Ви предостави необходимата защита.

Друга типична хипотеза, при която е нужно съдействие на адвокат с опит в административното право, е тази, в която съответният орган издава административен акт в производство, което не е инициирано от засегнатия гражданин, но пряко касае неговите права и интереси. Така например собственикът на съседния имот може да е получил незаконосъобразно разрешение за строителни мероприятия, общината може да е приела нови устройствени планове, съгласно които нови улици и съоръжения пряко засягат имота Ви и т.н. При подобни ситуации Вие имате право да защитите правата си, като оспорите съответната заповед пред съда.

Администрацията може също така да предприеме т.нар. принудителни административни мерки спрямо Вашето имущество – напр. общинските служби да репатрират колата Ви (с т.нар. „паяк“), твърдейки, че тя пречи на движението. В такъв случай следва да се обърнете към адвокат, който, ако установи нарушение на закона от страна на администрацията, да поиска от съда отмяна на тази принудителна административна мярка и присъждане на обезщетение за претърпените вреди (например поради невъзможността Ви да ползвате автомобила си).

Административнонаказателното право е елемент от административното право и регулира санкционната дейност на институциите. То очертава условията и процедурите, при които държавните и общинските органи издават наказателни постановления и фишове (вкл. електронни фишове), с които се налагат глоби, имуществени санкции и по-рядко други наказания за нарушение на определени административноправни норми. Наказателните постановления и електронните фишове, издавани от Пътна полиция (КАТ), са типичен пример за документи, чийто правен ефект е регулиран от административнонаказателното право. Наказателни постановление се издават също така при нарушения на трудовото, данъчното, митническото, екологичното законодателство и т.н. Тези производства се характеризират с множество формални изисквания, които би трябвало да гарантират, че действително е извършено нарушение и че наложеното наказание е справедливо. От друга страна, нерядко тази дейност се осъществява от длъжностни лица, които нямат юридическо образование – т.е. не са изключение хипотезите, при които се допуска нарушение на правата на гражданите, включително поради недостатъчна компетентност от страна на наказващия орган. Ето защо, ако се окажете санкциониран, най-разумно е да се обърнете към адвокат, който да прегледа административнонаказателната преписка и да Ви предостави становище дали имате основание да обжалвате наложеното наказание или напротив – да препоръча да платите глобата в по-кратки срокове, така че да се възползвате от предвидените в закона отстъпки за доброволно изпълнение. Ако се обърнете към мен, можете да разчитате на навременна и адекватна преценка по тези въпроси.

свържете се с мен Вземете консултация!